Thang nhôm đa năng

- 31%
- 20%
- 21%
- 22%
- 10%
- 10%
- 10%
- 17%
- 14%
- 14%